Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Czyszczenie mechaniczne wentylacji,
 • Czyszczenie sprężonym powietrzem,
 • Czyszczenie instalacji tłuszczowych,
 • Inspekcję kanałów wentylacyjnych, oraz instalacji Wod.-Kan.,
 • Montaż atestowanych klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych,
 • Dezynfekcję wentylacji,
 • Dekontaminację powietrza, pomieszczeń,
 • Czyszczenie belek klimatyzacyjnych,
 • Badania mikrobiologiczne systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • Pomiary wydajności wentylacji,
 • Pomiary zapylenia pomieszczeń,
 • Identyfikację substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

ekologika.waw.pl

Przepisy

1. W normie PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. [ 134 ] stwierdza się, że

– każde urządzenie wentylacji nawiewnej powinno zapewniać dostarczanie powietrza bez zanieczyszczeń stałych (pkt 3.2),

– wszystkie elementy urządzenia wentylacyjnego powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się zanieczyszczeń z zewnętrz; elementy, wewnątrz, których możliwe jest osadzanie się zanieczyszczeń, powinny mieć łatwo dostępne otwory wyczyste, których liczba, rozmieszczenie i wielkość umożliwia całkowite oczyszczanie tych elementów (punkt 3.7).

 

2. W normie PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze [ 135 ] wyszczególniono badania obowiązkowe podczas odbioru technicznego i gwarancyjnego odnoszące się do czystości powietrza oraz czystości instalacji.

 

3. Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126). Normuje zagadnienia zwiazane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarzadcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
a). elementów budynków, budowli i instalacji narażanych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (…)

 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138)
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W rozdziale 7 pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że:
30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i us?ug gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
30.2. W obiektach, o których mowa w ust. 1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

 

5. Rozporzą?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690)

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W rozdziale VI stwierdza się, że:

147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

153, ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku
W sprawie wymagań higienicznych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:
1) umożliwić odpowiednią obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnią unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;

7.1. W pomieszczeniach zapewni się, stosowanie do potrzeb, grawitacyjną lub mechaniczną wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn. zm.)

W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji.

 

8. WHO (światowa Organizacja Zdrowia) w dokumencie „Prawo do zdrowego powietrza wewnętrznego” powstałym w maju 2000 roku stwierdza, że jakość powietrza wewnętrznego jest ważnym wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Zgodnie z prawem człowieka do zdrowia, każdy człowiek ma prawo oddychać zdrowym powietrzem wewnętrznym. (The Right to Healthy Indoor Air, Raport on a WHO Meeting, BILTHOVEN Holandia 15-17 maja 2000 roku.)

W oparciu o te zasady każdy użytkownik pomieszczeń powinien być informowany o zagrożeniu dla zdrowia wynikającym z wdychania zanieczyszczonego powietrza.

BIURO

03-285 Warszawa
ul. L. Kondratowicza 65A/ 15

Telefon

Tel. +48 601 920 415

 

Godziny pracy

Pon-Pt. 8:00-17:00